TEKNİK TAKİP DOSYASI : Makinanın “M”si ENİGMA

Art­hur Sc­her­bi­us’un 1919 yı­lın­da üret­ti­ği elekt­ro­man­ye­tik şif­re dü­ze­ne­ği ENİGMA, ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız yüz­yı­lın en da­hi­ya­ne krip­to sis­te­mi­dir. Ay­gı­tın 1929’dan öte­ye Al­man or­du­sun­ca kul­la­nı­lan Enig­ma-D mo­de­li, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın ki­li­di­ni oluş­tu­rup ka­de­ri­ni be­lir­le­miş; çün­kü şif­re­le­me­si çö­zü­le­ne ka­dar Al­man­la­rın, çö­zül­dük­ten son­ra da müt­te­fik­le­rin za­fe­ri­ni sağ­la­mış­tır!

Al­man De­niz Kuv­vet­le­ri’nin “M ma­ki­na­sı” adı­nı tak­tı­ğı Enig­ma, öy­le­si­ne müt­hiş bir kod­la­ma sis­te­miy­di ki, kul­la­nım kı­la­vu­zu müt­te­fik­le­rin eli­ne geç­me­sey­di çö­zü­le­me­ye­cek­ti bir ; sis­te­mi çöz­mek için ya­pı­lan ça­lış­ma­lar, son­ra­dan dün­ya­da­ki ilk bil­gi­sa­yar, Co­los­sus’u oluş­tur­ma­ya ve… gü­nü­mü­zün bil­gi­sa­yar şif­re kı­rı­cı­la­rı, “hac­ker”la­ra ya­ra­dı, iki…

Enigma’nın çözümüyle uğraşan ilk kriptologlar, Polonyalı matematikçiler Marian Rejewski, Jerzy Rozycki ve Henryk Zygalski’ydi. 1933 yılından öteye “Rejewski Bombaları” adı verilen elektromekanik yöntemlerle sistemi delmeye çalıştılar. Fransız gizli servisi, Berlin’deki Savaş Bakanlığı’nda çalışan bir memurdan satın aldığı kullanım kılavuzunu Polonyalılara iletti. Ancak Almanlar, Enigma’nın parametrelerini değiştirip güvenliğini arttırdığından, şifrelemesi çözülemedi.

1938’de İngilizler devreye girdi. MI6’ın satın aldığı Bletchley Park köşkü, savaş süresince Britanya gizli servisinin kripto karargahı olarak kullanıldı. Bletchley Park’ta Enigma şifrelemesi üzerinde çalışan bilimcilerin sayısı 1939’dan sistemin çözüldüğü 1941’e kadar, 7 bin kişiyi buldu! Aralarında bir Alan Turing vardı ki, “Church Turing Testi”yle ilk hesap makinasını yarattı, bilişim teknolojisinin temelini attı!

Ama bütün bunlar, Enigma’nın düzeneğini çözmeye yetmedi. Ta ki 9 Mayıs 1941’de İngiliz destroyeri HMS Bulldog, batırdığı Alman denizaltısı U110’un suda yüzen kalıntıları arasında meteoroloji raporları ve kısa mesajları kodlamak için kullanılan Enigma kılavuzunu bulana kadar… Bu kılavuzun önemi, güncelliğinin geçerli olmasıydı. Sonunda çözümlenen Enigma şifrelemesinin İngilizlerin eline geçtiği, çok gizli tutuldu. Müttefikler, düşman ordusunu kriptolarından izliyordu artık. Savaşın seyri değişti.

Kim­le­rin ka­zan­dı­ğı­nı bi­li­yor­su­nuz.

20.Yüzyılın birinci yarısında Enigma kriptolojisini kuran ve çözen matematik zeka, bugün tüm dünyanın kullandığı bilişim teknolojisini yarattı.

21.Yüzyılın başında ilk büyük savaş, Ortadoğu’ya uygun görüldü. Irak’ta başlatılan yangın Suriye’yi sardı. Lübnan’a sıçraması kaçınılmaz, Türkiye’yi içine çekmesi hayli olası…

Ama asıl kapışma, savaşı kurgulayan zekayla, savaşta oynatılan zeka arasında. Atatürk, “En hakiki mürşit ilimdir,” derken hiç bugünkü kadar haklı olmamıştı.

Bir yanda matematik beyin, öte yanda semantik beyin. Bir yanda savaş teknolojisini icat ve ihraç edip, ithalcisini gözetleyen alimler ; öte yanda el silahına sarılıp, “Allah aşkına” birbirine kırdırılan Sünniler, Şiiler, Aleviler ve sair müminler…

Bu sa­va­şın “M ma­ki­na­sı” bi­le yok, krip­to­la­rı düz oku­ma­ya açık. Ama Müs­lü­man ül­ke­ler ara­sın­da gü­ya en güç­lü sa­vaş tek­no­lo­ji­si, en ko­ca­man or­du­suy­la Tür­ki­ye, Şem­din­li’de tam 14 gün­dür, 200 PKK’lıy­la baş ede­mi­yor. Ale­vi­le­re ve Kürt­le­re kar­şı linç gi­ri­şim­le­ri var, iç sa­vaş teh­li­ke­si kı­vıl­cım­lar ça­kı­yor!

Çün­kü Tür­ki­ye’ye vu­ru­la­cak dar­be pla­nı­nı çö­zen bi­lim­ci­ler, açık­la­ya­cak ga­ze­te­ci­ler, ön­le­ye­bi­lecek ka­mu yön­der­le­ri ve ye­ne­bi­lecek mu­ha­rip ko­mu­tan­la­rın hep­si, “dar­be­ci­lik” suç­la­ma­sıy­la ko­des­te!

Enig­ma’nın Türk­çe an­la­mı, sır.

Bir yanda Enigma’yı oluşturan bilimsel zeka, öte yanda ecinnilerin tuttuğu sır kapılarını mırıl mırıl dualarla aralamaya çalışan, semavi mucizelere inandırılan zevat.

Kimin kiminle savaştığının, hatta galibin ve kan ve yıkım tutarının hiç bir önemi olmayan bu kapışmadan, hangi kafanın kazançlı çıkacağı açık değil mi?

Üç tür ze­ka var­dır: İnsan ze­ka­sı, hay­van ze­ka­sı ve as­ker ze­ka­sı. AL­DO­US HU­X­LEY

«G» NOK­TA­SI

2004 ile 2007 arasında, Türkiye’nin ulusal AR-GE ve savunma sanayinde görevli 12 genç hayatını kaybetti. ASELSAN’ın ikisi öldürülen, ikisi ölü bulunan 4 mühendisinden 3’ü kriptoloji, 1’i proje güvenlik uzmanıydı. TÜBİTAK’ın kuşkulu kaza kurbanı 2 mühendisi de elektronik kriptoloji uzmanıydı. 2007’de düşen ya da düşürülen özel bir uçakta, ulusal hızlandırıcı projesi üstünde çalışan 6 nükleer fizikçimiz öldü!

2011’de HAVELSAN’ın bilgin ve yurtsever Genel Müdürü Ö.Faruk Yarman, sahteliği apaçık bir belgeyle BALYOZ davası kapsamında tutuklandı. ASELSAN’daki mühendis ölümleri hakkında 4 yıl sonra (!) soruşturma başlatan Genelkurmay Askeri Savcılığı, dosyayı jet hızıyla takipsizlikle sonuçlandırdı. Normal. Çünkü dosyayı takip edebilecek tüm askeri uzmanlar, önceden kodese tıkılmıştı!

Başbakanlık’a bağlanan Türkiye Bilimler Akademisi’nin yeni başkanı Cevat Acar. Zatın bilimsel ederi, ÖSYM başkanı Ali Demir ayarında.

Bal­yo­zu tu­tan el de, vur­du­ğu yer de, sa­nı­rım bel­li.

MİNE G. KIRIKKANAT

Reklamlar

Etiketlendi:

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: